МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ № BG14MFOP001-5.016-0001 ПМДР

 

Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Черноморски изгрев“

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020;

Наименование на проектно предложение:

Проект № BG14MFOP001-5.016-0001, мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара ”, финансиран по „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Наименование на процедура:

„Планове за производство и предлагане на пазара“

Код на процедура BG14MFOP001-5.016

Обща стойност на проекта: 103 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:  77 250 лева

Европейско финансиране: 57 937.50 лева

Национално Финансиране: 19 312.50 лева

Начална дата на изпълнение на проекта: 09.05.2022 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 09.05.2023 г.

Кратко описание на проекта:

Финансиране на План за производството и предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на Сдружение „Черноморски изгрев“.

Цели на проекта:

С  изпълнението на проектното предложение Сдружение с нестопанска цел „Черноморски изгрев“ получи финансова подкрепа за изпълнение на мерките, посочени в одобрения от министъра на земеделието, храните и горите План за производството и предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на Сдружение „Черноморски изгрев“ (План/Планът), както следва: 1. Насърчаване на устойчиви риболовни дейности; 2. Избягване и намаляване на нежелания улов; 3. Принос за проследяването на продуктите от риболов и достъп на потребителите до ясна и подробна информация; 4. Принос за премахването на незаконния, недекларирания и нерегулиран риболов; 5. Подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от риболов; 6. Повишаване на икономическата рентабилност; 7. Стабилизиране на пазарите; 8. Намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди.

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

Чрез получаването на безвъзмездната финасова помощ са постигнати заложените в Плана мерки, в изпълнение на мерките за постигане на целите, определени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013. 

Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Черноморски изгрев“

Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: „Програма за  морско дело и рибарство” 2014-2020;

Наименование на проектно предложение:

Проект № BG14MFOP001-5.016-0001, мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара ”, финансиран по „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Наименование на процедура:

„Планове за производство и предлагане на пазара“

Код на процедура BG14MFOP001-5.016

Обща стойност на проекта: 103 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:  77 250 лева

Европейско финансиране: 57 937.50 лева

Национално Финансиране: 19 312.50 лева

Начална дата на изпълнение на проекта: 09.05.2022 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 09.05.2023 г.

Кратко описание на проекта:

Финансиране на План за производството и предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на Сдружение „Черноморски изгрев“.

Цели на проекта:

С  изпълнението на проектното предложение Сдружение с нестопанска цел „Черноморски изгрев“ получи финансова подкрепа за изпълнение на мерките, посочени в одобрения от министъра на земеделието, храните и горите План за производството и предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на Сдружение „Черноморски изгрев“ (План/Планът), както следва: 1. Насърчаване на устойчиви риболовни дейности; 2. Избягване и намаляване на нежелания улов; 3. Принос за проследяването на продуктите от риболов и достъп на потребителите до ясна и подробна информация; 4. Принос за премахването на незаконния, недекларирания и нерегулиран риболов; 5. Подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от риболов; 6. Повишаване на икономическата рентабилност; 7. Стабилизиране на пазарите; 8. Намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди.

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

Чрез получаването на безвъзмездната финасова помощ са постигнати заложените в Плана мерки, в изпълнение на мерките за постигане на целите, определени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.