Министърът на земеделието, храните и горите одобри първия за страната План за производството и предлагането на пазара на продукти от морски риболов

Със заповед от 30.07.2019 г. на МЗХГ Сдружение „Черноморски изгрев“  получи официално одобрение на предложения от организацията План за производството и предлагането на пазара на продукти от морски риболов. Въпросният план е първият за страната ни и е резултат от признаването на Сдружението като Организация на производителите по смисъла на Регламент 1379/2013.

Планът включва специални мерки, които целят да стабилизират пазара на черноморска риба, да подобрят качеството на предлаганите продукти от риболов, както и конкретни мерки за опазване на морските биологични ресурси.

Конкретните мерки касаят:

  • Провеждане на информационна и рекламна кампания за видове като барбуня, сафрид и чернокоп;
  • Установяването на правила за използване на по-селективни уреди, които целят улов на барбуня с по-висок размер от нормативно установения;
  • Спазване на по-дълъг период на забрана за улов през размножителния период на калкан. Забраната ще бъде спазвана от членовете на сдружението, опериращи 47 риболовни кораба над 12 метра, които са почти половината от националния риболовен флот в този сегмент.
  • Вътрешни правила за съхранението на риба на борда на риболовните кораби и норми за използването на лед, което ще доведе до високо качество на разтоварваната прясна риба;
  • Правила за планиране на уловите, с което да се избегне риска от срив в цените на прясната риба;
  • Създаване на информационна система, отворена към търговците на риба, с което ще се улесни директната търговска комуникация с риболовните ни кораби.
  • Провеждане на обучения на рибари относно: нормативната уредба за използваните уреди, забраната за изхвърляния, други ограничителни режими; подобряване на риболовните техники и др.

 

С одобрения План за производство Сдружение "Черноморски изгрев" поема ангажимент да координира дейностите си с други риболовни организации от страната, с което се цели стабилизиране пазара на черноморска риба, повишаване стандартите за качество на предлаганите продукти от риболов, както спазването на конкретни мерки за опазване на рибния ресурс в Черно море.