Лаврак ЕООД обявява процедура за Доставка и монтаж на корабно оборудване

О Б Я В А

за откриване на процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“ по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл.50, ал.2, т.2 от ЗУСЕСИФ с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и съоръжения, добавящи стойност към продуктите от риболов, с цел извършване на преработка на собствения улов на борда на риболовен кораб Лаврак и риболовен кораб Лефер“ и  административен Договор № МДР-ИП-01-111/13.11.2018 г.

Съгласно Публична покана № 2/20.12.2018 г. на бенефициента „Лаврак” ЕООД, на основание чл. 50, ал. 1 и ал.2, т. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от ПМС 160/01.07.2016 г. и Административен договор за БФП № МДР—ИП-01-111/13.11.2018 г. по проект № BG14MFOP001-1.007 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“, финансиран по „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, е обявена процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“ с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и съоръжения добавящи стойност към продуктите от риболов, с цел извършване на преработка на собствения улов на борда на риболовен кораб Лаврак и риболовен кораб Лефер"

Технически и функционални изисквания към оборудването и съоръженията:

За риболовен кораб „Лефер“ е предвидено доставка и монтаж на оборудване и съоръжения, както следва: Първоначална обработка на уловена риба:Демонтаж на съществуващи съдове за шокиране на рибата (лакани); изработка и монтаж на нови съдове за шокиране на рибата – от 1X18H9T≈ 640 кг.; монтаж на термоизолация на новите лакани; изработка и монтаж неръждаеми капаци на новите лакани; изработка на дренажна система на новите лакани. Лаканите следва да бъдат направени от иноксов материал, да бъде изградена дренажна система, термоизолация и капаци, които да способстват правилното съхранение и манипулацията по "шокиране" на уловите; Обработка на уловената риба: Изработка и монтаж на подвижни сортировъчни маси – от хром – никел;Оборудване за складиране и сортиране на собствен улов, включващо: Доставка на каси със странично отичане. Касите да са с вместимост около 8 кг. (над тези количества се смачква рибата).   Необходимите каси са около 800 бр. каси на кораб, 200 бр. каси за специализираното транспортно средство и 200 бр. каси които подлежат на хигиенизиране; Съхранение на уловената риба: Преустройство на хамбар № 1 и № 2 с цел изграждане на хладилни камери /подмяна конструкции, преустройство тръби и фитинги; изработка и монтаж на входни люкове – по 2 бр. на хамбар № 1 - 1X18H9T; монтаж на термоизолация на хладилните камери; монтаж на дренажна система на хладилните камери; монтаж на хладилни агрегати – 380/220V – Хамбар № 1 и № 2 – 2 бр.; монтаж на изпарители – Хамбар № 1 и № 2; изграждане на нова тръбна разводка /тръби, фитинги, ТРВ, филтри, арматура и контролно-сигнализиращи прибори/; преустройство на съществуващата ел.инсталация, монтаж на нови ел.табла за работа на 380/220V, както и от ГД; монтаж на компресори и помпи на ГД; Ледогенерато: Монтаж на изолация на помещението за ледогенераторите; монтаж на нови фундаменти; изработка на тръбни разводки за солена и сладка вода за производство и охлаждане на ледогенератора; монтаж на ледогенератора; свързване към електрическата и охлаждаща системи на кораба.

За риболовен кораб „Лаврак“ е предвидено доставка и монтаж на оборудване, както следва: Първоначална обработка на уловена риба: демонтаж на съществуващи съдове за шокиране на рибата (лакани); изработка и монтаж на нови съдове за шокиране на рибата – от 1X18H9T≈ 640 кг.; монтаж на термоизолация на новите лакани; изработка и монтаж неръждаеми капаци на новите лакани; изработка и монтаж неръждаеми капаци на новите лакани; изработка на дренажна система на новите лакани; Обработка на уловената риба: Изработка и монтаж на подвижни сортировъчни маси – от неръждаем материал; Съхранение на уловената риба: Преустройство на хамбар № 1 с цел изграждане на хладилна камера /подмяна конструкции, преустройство тръби и фитинги/; доставка и монтаж на агрегат хладилен включващ: компресор 380/220В в комплект с изпарител, кондензатор, помпа и пълен комплект съпътстващи механизми за известяване, наблюдение и контрол; компресор хладилен – работещ на ГД – доставка и монтаж; монтаж на термоизолация на хладилна камера; монтаж на дренажна система на хладилна камера; хамбар № 1 – поставяне на новоизработен капак – неръждаем. Преустройство на неизолирани помещения за съхранение в хладилни такива.

Пълни изисквания към доставката и монтажа на оборудването и съоръженията са посочени в Техническата спецификация от документацията за участие и доставката следва да бъде извършена в съответствие с нея.

Място на изпълнение на доставка:

За риболовен кораб „Лефер“ - гр. Варна 9003, рибарско пристанище Аспарухово

За риболовен кораб „Лаврак“ – гр. Поморие, общинско пристанище

Краен срок за подаване на офертите: 19:00 часа на 14.01.2019 г.

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 достъпна на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Условия при отваряне на офертите: 10:30 часа на 15.01.2019 г., гр. Варна, ул. Моряшка № 21, ет. 1, ап. 3, адрес на управление на „Лаврак“ ЕООД..

Публичната покана и документацията за участие могат да бъдат получени на следните интернет адреси: http://www.eufunds.bg и https://eumis2020.government.bg